PRIVACYSTATEMENT AVIGJI B.V.

Gevestigd te gemeente Nissewaard en kantoorhoudende te Zuidland, ingeschreven onder nummer 62402765 bij de Kamer van Koophandel.

Dit document beschrijft het beleid dat Avigji B.V. (hierna: “Avigji”) hanteert met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van persoonsgegevens (hierna: ‘Privacystatement’).

Avigji houdt zich bezig met het ontwikkelen, exploiteren, verhuren en verkopen van automatiseringsmiddelen en software voor onder meer: digitale documentopslag, registratie van personen, urenregistratie en overige registratiesystemen in de bouwwereld. Dit Privacystatement is van toepassing op alle bedrijfsactiviteiten en diensten van Avigji als ook op (het gebruik van) de door Avigji ontwikkelde automatiseringsmiddelen en software en haar website www.docsure.nl.

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

Licentie automatiseringsmiddelen en software

Middels de in licentie uitgegeven automatiseringsmiddelen en software, stelt Avigji u in staat  diverse persoonsgegevens vast te leggen en te verwerken. Ook derden – aan wie u toegang verschaft tot de uitgegeven automatiseringsmiddelen en software – kunnen daarin persoonsgegevens vastleggen en verwerken. Om u gebruik te laten maken van de automatiseringsmiddelen en software verwerken wij van u de volgende gegevens:

 • achternaam, voornaam en voorletters;
 • adres/postcode;
 • woon-/vestigingsplaats;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer, en/of;
 • betalingsgegevens.

Aanmelden

Indien u zich via onze website aanmeldt voor het gebruik van de door Avigji ontwikkelde automatiseringsmiddelen en software of een afspraak met ons wil maken, vragen wij u om uw naam, uw telefoonnummer en uw e-mailadres, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Doel verwerken persoonsgegevens

Persoonsgegevens die Avigji van u ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • om met u overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 • om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 • om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 • om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • om een financiële administratie te voeren, en;
 • om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van de door Avigji ontwikkelde automatiseringsmiddelen en software en haar website www.docsure.nl.

Indien Avigji (delen van) bepaalde taken uit laat voeren door andere bedrijven en/of personen kan Avigji aan hen voor het uitvoeren van de betreffende taken (delen van) uw persoonsgegevens verstrekken. Daarnaast kan Avigji uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u heeft gekregen.

Uw persoonsgegevens kunnen voorts verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:

 • in het belang van de veiligheid van de Staat;
 • ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen;
 • ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen, en/of;
 • voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Indien u zich bij ons via de website aanmeldt voor het gebruik van de door Avigji ontwikkelde automatiseringsmiddelen en software, informatie aanvraagt of een afspraak met ons wilt maken, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst.

Ook kan het zijn dat Avigji een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan een direct marketing belang. Avigji zal echter in elke situatie een deugdelijke belangenafweging maken tussen het waarborgen van uw privacy enerzijds en het gerechtvaardigd belang van Avigji anderzijds. Alleen indien het gerechtvaardigd belang van Avigji zwaarder weegt, worden uw persoonsgegevens op basis van genoemde grondslag verwerkt.

In alle andere gevallen vragen wij expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

Ontvangers van uw gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen door ons aan de volgende categorieën van ontvangers worden verstrekt:

 • degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst;
 • degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met u;
 • anderen, indien u daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend;
 • anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door Avigji, en/of;
 • anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden.

Cookies

Onze website www.docsure.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw apparatuur wordt geplaatst en waarin informatie wordt opgeslagen over uw gebruik van de website. De meeste browsers zullen u de mogelijkheid bieden om het gebruik van cookies te weigeren of om u telkens toestemming te vragen wanneer een server een cookie wenst te plaatsen op uw apparatuur. Indien u de plaatsing van cookies niet toestaat, kan dit van invloed zijn op de gebruiksvriendelijkheid van de website, dan wel kan het zijn dat sommige delen van de website voor u niet toegankelijk zijn.

Avigji maakt gebruik van volgende cookies:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die technisch noodzakelijk zijn om deze website te laten functioneren of die een door u gevraagde service of optie bieden. Zo is er een cookie dat uw inloggegevens bewaard.
 • Analytische cookies: dit zijn cookies die Avigji helpen om deze website te verbeteren door ons algemene statistieken te bezorgen over uw gebruik van de website. Die cookies worden geplaatst door een derde dienstverlener met wie wij samenwerken: Google Analytics. Dit type cookies identificeert u niet individueel, maar helpt Avigji onder meer om:
  • het gebruik van deze website te analyseren of
  • statistieken op te maken.

Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van deze website door middel van cookies. Google slaat deze informatie op en gebruikt ze voor rapporteringsdoeleinden. Google’s privacybeleid is beschikbaar op http://www.google.com/privacypolicy.html.

Google maakt tevens deel uit van het Privacy Shield Framework, dat instaat voor de naleving van databeveiligingsrichtlijnen tussen Europa, Zwitserland en de Verenigde Staten.

 • Advertising cookies: dit zijn cookies die ervoor zorgen dat er niet continu dezelfde advertenties worden getoond.
 • Sociale knoppen: met deze knoppen kunnen pagina’s worden gepromoot of gedeeld op Facebook, Twitter, Google Plus of LinkedIn.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, maakt Docsure gebruik van de diensten van Leadinfo. Leadinfo toont ons openbare bedrijfsgegevens op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Leadinfo plaatst een first party cookie welke ons informatie verschaft over het gedrag van zakelijke bezoekers op onze website. Aan de hand van de bedrijfsgegevens die Leadinfo ons aanreikt, kan Docsure een analyse maken van het zakelijk gebruik van onze website: www.docsure.nl. Bezoek voor meer informatie over Leadinfo de website: https://www.leadinfo.com/nl/

Meer informatie over de op onze website gebruikte cookies kunt u opvragen via info@docsure.nl.

Derden

De website van Avigji kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. Avigji is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Avigji raadt u dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen, zodat u op de hoogte bent hoe deze derden met uw persoonsgegevens omgaan.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken. Uw persoonsgegevens zullen niet langer dan 5 jaar worden bewaard, tenzij het langer bewaren van uw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van Avigji.

Beveiliging persoonsgegevens

Avigji heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Doorgifte naar andere landen

Uw persoonsgegevens zullen door Avigji niet worden doorgegeven naar landen buiten de EU.

Rechten betrokkenen

Verzet

U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven door een e-mail te zenden naar info@docsure.nl. Avigji zal op eerste verzoek het gebruik beëindigen.

In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar info@docsure.nl. Avigji zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal Avigji de verwerking beëindigen.

Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit

Voorts heeft u het recht om uw persoonsgegevens:

 • te corrigeren;
 • in te zien;
 • te verwijderen, en;
 • over te dragen.

Ook kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u van genoemde rechten gebruikt wenst te maken, dan kunt u een e-mail sturen naar info@docsure.nl. Avigji zal u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Ook kunnen uw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van uw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Klachten

Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Avigji bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien uw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld. 

Wijziging Privacystatement

Het is mogelijk dat in dit Privacystatement wijzigingen worden aangebracht. Dit Privacystatement is gepubliceerd op de website www.docsure.nl. Houdt deze website dus goed in de gaten. Dit Privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op 20 maart 2020.

Contactgegevens

Avigji B.V.

W.T. le Comte
Scheijdelveweg 9
3214 VN Zuidland

info@docsure.nl

Contactgegevens

Scheijdelveweg 9
3214 VN Zuidland
Nederland

088 - 004 62 00
info@docsure.nl
Copyright Docsure © 2022 – 2023 - Alle rechten voorbehouden
|
Privacy Statement
|
 Cookie Policy 
|
Disclaimer
|
Algemene Voorwaarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram