ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AVIGJI B.V.

Algemene voorwaarden voor de aanbieding, verkoop, gebruik en levering van (software) producten van Avigji B.V., statutair gevestigd te Zuidland, gemeente Nissewaard, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62402765 (verder te noemen: ‘Avigji’’).

Versie april 2020

1. Toepasselijkheid en Taal
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en/of overeenkomsten tussen Avigji enerzijds en klanten, zakenpartners en/of ontwikkelpartners (verder gezamenlijk te noemen: de ‘’afnemer’’) anderzijds met betrekking tot de verkoop, levering en/of het verlenen van het niet-exclusieve recht / licentie van gebruik van de (software) producten van Avigji, indien en voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen anders is overeengekomen. De algemene (inkoop)voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing, en verbinden Avigji niet, tenzij Avigji de betreffende voorwaarden van de afnemer uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.
1.2 De Afnemer die met Avigji eenmaal op de onderhavige voorwaarden heeft gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op aanbiedingen en/of bestellingen met een repeterend karakter en op later met Avigji gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
1.3 Avigji is gerechtigd onderhavige voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden door Avigji zoveel mogelijk twee (2) maanden voor de inwerkingtreding ervan aan de afnemer aangekondigd. Het is de afnemer toegestaan een met Avigji gesloten overeenkomst te beëindigen binnen twee (2) weken nadat de wijzigingen in onderhavige voorwaarden door Avigji zijn aangekondigd, indien en voor zover de wijzigingen materieel en/of onredelijk bezwarend zijn voor de afnemer. De overeenkomst eindigt in dat geval op het moment dat de wijzigingen in werking treden. Avigji is in een dergelijk geval nimmer gehouden tot enige vergoeding en/of restitutie van reeds betaalde (licentie)kosten door de afnemer. Indien de afnemer niet binnen de gestelde termijn schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzigingen, wordt de afnemer geacht in te stemmen met deze wijzigingen.

2. Aangaan, looptijd en beëindigen van overeenkomsten
2.1 Avigji gaat overeenkomsten aan door (waarbij onder schriftelijk eveneens wordt verstaan digitaal):
a. Het op schrift doen van een vrijblijvend aanbod (offerte) door Avigji aan het adres van de afnemer, welke aanbieding (offerte) door de afnemer binnen de op de offerte daarvoor gesteld termijn schriftelijk wordt aanvaard, waarbij geldt dat Avigji het recht heeft dit aanbod binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding schriftelijk te herroepen;
b. De schriftelijke aanvaarding door Avigji van een bestelling en/of een daartoe bestemd bestelformulier afkomstig van de afnemer, waarbij Avigji zich te allen tijde het recht voorbehoud om een dergelijke bestelling en/of bestelformulier binnen vijftien (15) dagen na ontvangst zonder opgave van de reden daartoe af te wijzen;
c. Het afsluiten van een (raam-)contract tussen Avigji en de afnemer.
2.2 De overeenkomsten worden aangegaan voor de periode genoemd in de overeenkomst en de overeenkomsten worden na afloop van de initiële looptijd stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden en bepalingen telkens met een periode van één (1) jaar verlengd. De afgesloten overeenkomsten kunnen schriftelijk op deze wijze als beschreven in de betreffende overeenkomst, worden beëindigd als volgt:
a. Door beide partijen tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst, zoals genoemd in de overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden;
b. Avigji en/of de afnemer hebben voorts het recht om een afgesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang, en zonder dat daarvoor rechterlijke tussenkomst is vereist, te beëindigen indien:
I. De wederpartij ook na daartoe bij schriftelijke ingebrekestelling een redelijke termijn te zijn geboden niet aan één of meer van de contractuele verplichtingen voldoet;
II. Aan de wederpartij (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend;
III. De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
IV. De wederpartij een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient;
V. De afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande toestemming van Avigji ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.
VI. De zeggenschap over of binnen de afnemer (direct of indirect) wordt gewijzigd.
2.3 Bij beëindiging van de overeenkomst dient de afnemer:
a. Alle (nog) verschuldigde vergoedingen binnen dertig (30) dagen na het eindigen van de overeenkomst aan Avigji te voldoen; en
b. Alle geleverde gebruiksrechten (licenties), (software) producten en/of bijbehorende documentatie binnen dertig (30) dagen kosteloos aan Avigji te retourneren.
2.4 Indien en voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen anders is overeengekomen, hebben partijen bij beëindiging van een afgesloten overeenkomst geen enkel recht op schadevergoeding, tenzij de vordering tot schadevergoeding is gebaseerd op het verzuim van één van de partijen om zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen als bedoel in art. 2.2c onder (i) van deze voorwaarden.

3. Uitvoering overeenkomst
3.1 Avigji zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bij Avigji bekende kennis en wetenschap.
3.2 Alle (leverings-)termijnen worden door Avigji naar beste weten vastgesteld en worden zoveel mogelijk in acht genomen. Zodra Avigji op de hoogte is van een omstandigheid die tijdige levering van de gebruiksrechten (licenties) en/of (software) producten mogelijk in de weg staat, treedt hij in overleg met de afnemer. De afnemer heeft in geen geval recht op schadevergoeding, van welke aard dan ook, in verband met een te late levering. Avigji heeft, indien mogelijk, te allen tijde het recht om deellevering te verrichten.
3.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Avigji het recht bepaalde werkzaamheden (in het bijzonder: de service- en onderhoudswerkzaamheden) te laten verrichten door (een) derde(n), onder de voorwaarden zoals overeengekomen in de overeenkomst.
3.4 De afnemer zal Avigji steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Avigji is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Avigji bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

4. Kosten en betaling
4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven.
4.2 De prijzen, (licentie)kosten en/of vergoeding voor het gebruik van de (software) producten van Avigji worden door de afnemer maandelijks via automatische incasso aan Avigji voldaan.
4.3 Indien in een overeenkomst maandelijkse (licentie)kosten zijn overeengekomen, is Avigji gerechtigd deze kosten jaarlijks aan te passen, mits van deze aanpassing door Avigji tenminste 30 dagen van te voren aan de afnemer schriftelijk mededeling wordt gedaan.
4.4 Indien de afnemer zijn betalingsverplichting niet, niet geheel of niet tijdig binnen de overeengekomen termijn nakomt, is hij in verzuim zonder dat daartoe een nadere schriftelijke ingebrekestelling is vereist. De afnemer is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, een rente verschuldigd 1,5% per maand of gedeelte van een maand. Alle kosten die Avigji zowel in als buiten rechte heeft gemaakt, met inbegrip van redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten, als gevolg van het niet nakomen door de afnemer van zijn verplichtingen onder een overeenkomst komen voor rekening van de afnemer. De door Avigji gemaakt buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom van de vordering.
4.5 Avigji is te allen tijde gerechtigd haar verplichting uit hoofde van overeenkomsten op te schorten en/of, indien het gaat om het verlenen van een recht / licentie van gebruik van de producten van Avigji, deze licentie(s) uit te schakelen en uitgeschakeld te houden, indien en zolang Avigji de door de afnemer verschuldigde betalingen en/of vergoedingen niet volledig heeft ontvangen.
4.6 De afnemer betaalt in een wettig Nederlands betaalmiddel, zonder aftrek of schuldvergelijking, zonder (recht op) opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Avigji in de nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst, en zonder dat de afnemer zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.

5. Gebruiksrecht en voorwaarden
5.1 Avigji verleent de afnemer voor de duur van de overeenkomst, en onder de voorwaarden van de overeenkomst, een beperkt, herroepelijk, niet-exclusief, niet (aan derden) overdraagbaar recht (licentie) tot het gebruik van de (software) producten van Avigji.
5.2 De afnemer is niet gerechtigd het gebruiksrecht (licentie) over te dragen of uit te besteden aan een dochteronderneming.
5.3 Het gebruiksrecht en/of de geleverde (software) producten zijn zonder schriftelijke toestemming van Avigji niet aan derden overdraagbaar. Het is de afnemer niet toegestaan het gebruiksrecht en/of de geleverde (software) producten te verkopen, te verhuren, te vervreemden of in zekerheid over te dragen. De afnemer zal het gebruiksrecht en/of de (software) producten niet wijzigen, aan derde in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken.
5.4 De afnemer verplicht zich het gebruiksrecht en/of de (software) producten uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor de gebruiksrecht en/of de (software) producten door Avigji zijn ontwikkeld, en de afnemer zal het gebruiksrecht en/of de (software) producten te allen tijde toepassen en/of gebruiken in overeenstemming met de bijbehorende documentatie (waaronder, maar niet beperkt tot, de product specificaties).
5.5 De afnemer is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de door Avigji geleverde (software) producten, gebruiksrechten (licenties), apparatuur en programmatuur en van de door Avigji te verlenen diensten evenals voor de controle- en beveiligingsprocedures (waaronder begrepen het regelmatig maken van back-ups van databestanden) en een adequaat systeembeheer. Voorts zal de afnemer door Avigji aan afnemer verstrekte updates en dergelijke tijdig en op de juiste wijze (doen) installeren.
5.6 De afnemer mag de (software) producten van Avigji niet geheel of gedeeltelijk integreren in of samenvoegen met programmatuur of elektronische gegevensverzameling van derden of van de afnemer zelf, behalve als daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door Avigji.
5.7 De afnemer mag (software) producten van Avigji niet onderwerpen aan enige vorm van decompilatie, reverse engineering of enigerlei ander vorm van vertaling of bewerking van de programmacode.
5.8 Avigji is gerechtigd te onderzoeken of de afnemer de (software) producten van Avigji gebruikt op een wijze die overeenstemt met de voorwaarden van de overeenkomst met Avigji. De afnemer verplicht zich om te allen tijde kosteloos aan een dergelijk onderzoek mee te werken en de afnemer verschaft Avigji toegang tot alle software, documentatie en andere materialen en tot elke locatie waar de door Avigji verstrekte goederen zich bevinden.

6. Intellectuele eigendomsrechten
6.1 Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, broncodes en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, alsmede alle gelijksoortige rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot de (software) producten en documentatie van Avigji, zijn en blijven te allen tijde het exclusieve eigendom van Avigji. Geen van de in een aanbieding (offerte), bestelling en/of overeenkomst, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten van aan de afnemer, noch is een dergelijke overdracht beoogd of kan als zodanig worden opgevat.
6.2 Het is de afnemer niet toegestaan een aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten op of in de (software) producten of documentatie te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is de afnemer niet toegestaan enig merk, handelsnaam, ontwerp of domeinnaam van Avigji of een gelijksoortige daarmee te associëren naam te registreren in enig rechtsgebied, waar dan ook ter wereld.
6.3 Avigji vrijwaart de afnemer voor elke schadevergoeding en alle kosten en onkosten waartoe de afnemer ingevolge een door een derde ingesteld rechtsvordering wordt veroordeeld in verband met een inbreuk of vermeende inbreuk op geldig geregistreerde auteursrechten, octrooien, merken, handelsnamen of ander intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot door Avigji krachtens een overeenkomst aan de afnemer in licentie verstrekte (software) producten, welke het gevolg is van het gebruik van deze licentie en/of (software) producten door de afnemer in overeenstemming met die overeenkomst, mits de afnemer onmiddellijk na het bekend worden van een dergelijke rechtsvordering van een derde Avigji in kennis stelt van het moment waarop de rechtsvordering aanhangig wordt of is gemaakt en daarbij alle relevante informatie aan Avigji verstrekt.

7. Geheimhouding
7.1 Partijen verplichten zich zowel tijdens de looptijd van de overeenkomst alsmede na beëindiging van de overeenkomst geheimhouding te betrachten betreffende zaken van of verband houdende met het bedrijf van de andere partij.
7.2 Partijen verplichten zich de gegevens en/of informatie van de andere partij, die hen in het kader van deze overeenkomst ter beschikking zijn gesteld, zowel tijdens de looptijd van de overeenkomst alsmede na beëindiging van de overeenkomst als vertrouwelijke informatie te behandelen en niet aan derde bekend te maken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
7.3 Partijen nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde hun geheimhoudingsplicht na te komen. Geen van de in dit artikel opgenomen bepalingen legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van gegevens en/of informatie:
a. Die algemeen bekend zijn of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij;
b. Waarvan de ontvangende partij kan aantonen dat deze gegevens en/of informatie reeds rechtmatig in zijn bezit waren voordat deze van de betrokken partij werden verkregen;
c. Waarvan de ontvangende partij kan aantonen dat hij deze heeft verkregen van een derde, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de betrokken partij wordt geschonden;
d. Die door de ontvangende partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich inspant om de omvang van die (verplichte) openbaarmaking te beperken en de betrokken partij van te voren in kennis stelt van zodanige openbaarmaking.
7.4 Bij beëindiging van de overeenkomst dienen partijen alle door hen van de andere partij ontvangen (vertrouwelijke) gegevens en/of informatie (inclusief kopieën daarvan) binnen dertig (30) dagen na het eindigen van de overeenkomst aan de andere partij kosteloos te retourneren.
7.5 Partijen staan er voor in dat hun medewerkers, (medewerkers van) direct of indirect aan partijen verbonden natuurlijk en rechtspersonen, alsmede door partijen ingeschakelde derden de in dit artikel genoemde geheimhoudingsverplichtingen nakomen.

8. Verwerking persoonsgegevens
8.1 Indien Avigji en de afnemer een overeenkomst zijn aangegaan met betrekking tot de het verlenen van het niet-exclusieve recht / licentie van gebruik van de (software) producten van Avigji, kan het zo zijn dat Avigji in opdracht van de afnemer persoonsgegevens verwerkt. Onder persoonsgegevens valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
8.2 Voor zover Avigji in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens voor de afnemer verwerkt, wordt Avigji als verwerker en afnemer als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangemerkt. Tevens gelden deze algemene voorwaarden dan als verwerkersovereenkomst in de zin van artikel 28 lid 3 AVG.
8.3 Avigji kan de volgende categorieën persoonsgegevens in opdracht van de afnemer verwerken: achternaam, voornaam en voorletters, adres/postcode, woon-/vestigingsplaats, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, BSN, nummer identiteitsbewijs, pasfoto, locatiegegevens, A1/E101-verklaring, GVVA Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid, kopie identiteitsbewijs, tewerkstellingsvergunning, VCA-Basis diploma, en VCA-Vol diploma alsmede soortgelijke of hiermee samenhangende persoonsgegevens. Avigji kan bovenstaande persoonsgegevens verwerken van de volgende categorieën betrokkenen: (onder)aannemers, opdrachtgevers, ZZP’ers, werknemers en ingeleende werknemers.
8.4 Partijen verplichten zich alle op hen rustende verplichtingen op het gebied van privacywetgeving na te komen. De afnemer heeft het recht om ter zake redelijke aanwijzingen te geven aan Avigji.
8.5 Avigji verwerkt persoonsgegevens slechts in opdracht van en ten behoeve van de afnemer, overeenkomstig diens schriftelijke instructies en onder diens verantwoordelijkheid. Avigji zal de persoonsgegevens die hij voor de afnemer verwerkt niet voor andere doeleinden verwerken dan expliciet overeengekomen tussen de afnemer en Avigji.
8.6 Avigji stelt de afnemer onmiddellijk in kennis indien naar haar mening een instructie inbreuk oplevert op de toepasselijke privacywetgeving.
8.7 Avigji verschaft haar medewerkers enkel toegang tot gegevens en/of informatie van de afnemer voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.
8.8 Avigji zal persoonsgegevens enkel buiten Nederland verwerken met voorafgaande schriftelijke toestemming van de afnemer. Indien Avigji persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte brengt, zal Avigji ervoor zorg dragen dat dit conform de toepasselijke privacywetgeving geschiedt.
8.9 Avigji zal geen persoonsgegevens aan een derde partij verstrekken of ter beschikking stellen tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van afnemer of in overeenstemming met een wettelijke verplichting, in welk geval Avigji de afnemer voorafgaand aan de verwerking in kennis stelt van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.
8.10 Avigji kan een derde partij inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de overeenkomst. De afnemer geeft in ieder geval toestemming voor het inschakelen van sub-verwerker Ivaldi (Nederland), sub-verwerker Mediana Software (Nederland), sub-sub-verwerker Tilaa B.V. (Nederland), sub-sub-verwerker Tarsnap Backup Inc. (Canada) en sub-sub-sub-verwerker Amazon Web Services, Inc. (VS). In het geval van beoogde wijzigingen in de ingeschakelde derde partijen stelt Avigji de afnemer daarvan schriftelijk in kennis. De afnemer heeft vervolgens de mogelijkheid binnen 7 dagen schriftelijk bezwaar te maken tegen dergelijke wijzigingen.
8.11 Avigji draagt er zorg voor dat de ingeschakelde derde partijen contractueel gebonden zijn aan dezelfde verplichtingen in verband met de verwerking als die waar Avigji op grond van de met afnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden aan is gebonden.
8.12 Avigji stelt de afnemer alle informatie ter beschikking die nodig is om te kunnen voldoen aan diens wettelijke verplichting om toezicht te houden op de naleving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen door Avigji en maakt audits, waaronder inspecties door de afnemer of een door de afnemer gemachtigde controleur, mogelijk en draagt eraan bij.
8.13 Avigji biedt de afnemer alle mogelijke ondersteuning bij het nakomen van diens verplichtingen met het oog op de beantwoording van verzoeken rondom de rechten van betrokkenen, zoals het recht van betrokkenen op inzage, verwijdering, wijziging of correctie van persoonsgegevens. Partijen zullen te goeder trouw overleggen over de redelijke verdeling van de eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn.
8.14 Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, zal Avigji in geval van beëindiging van de overeenkomst met afnemer zo spoedig mogelijk alle aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens aan afnemer retourneren, alle digitale kopieën van persoonsgegevens vernietigen, en aan afnemer verklaren dat zij dit heeft uitgevoerd en hiervan desgevraagd bewijs overleggen.
8.15 Indien naar het redelijk oordeel van Avigji een zelfstandige wettelijke verplichting het geheel of gedeeltelijk retourneren of vernietigen van de persoonsgegevens door Avigji verbiedt of beperkt zal zij afnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting en daarbij alle relevante informatie verstrekken die afnemer redelijkerwijs nodig heeft om te bepalen of vernietiging kan plaatsvinden en, zo ja, onder welke voorwaarden. Avigji zal in dat geval conform deze algemene voorwaarden zorg blijven dragen voor de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en zal de persoonsgegevens niet verwerken behalve ter voldoening aan haar bovenbedoelde wettelijke verplichting of na schriftelijke opdracht van afnemer.

9. Melding datalekken
9.1 Met een datalek wordt iedere inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens bedoeld.
9.2 Avigji dient de afnemer onverwijld, en in elk geval niet later dan 24 uur na de ontdekking van een (vermoedelijk) datalek in kennis te stellen. Deze kennisgeving bevat in ieder geval:
a) tijdstip van ontdekking c.q. vermoeden van het bestaan van een datalek;
b) de aard van het datalek en de voortgang van een eventueel onderzoek naar het datalek;
c) op wat voor persoonsgegevens het datalek betrekking heeft en op welke categorieën van betrokkenen;
d) de hoeveelheid persoonsgegevens waarop het datalek betrekking heeft;
e) de daadwerkelijke en mogelijke nadelige gevolgen van het datalek voor de bescherming van persoonsgegevens en voor de betrokkenen;
f) de maatregelen die door Avigji getroffen zijn of die Avigji voorstelt om de negatieve gevolgen van het datalek te beperken en te verhelpen.
Indien en voor zover het niet mogelijk is om alle informatie gelijktijdig te verstrekken, kan de informatie zonder onredelijke vertraging in stappen worden verstrekt.
9.3 In het geval van een datalek, dient Avigji de afnemer, op diens verzoek, onverwijld alle redelijkerwijs noodzakelijke informatie en medewerking te verlenen om de afnemer in staat te stellen zo spoedig mogelijk de oorzaak, de omvang en de gevolgen van de inbreuk vast te stellen. Daarnaast treft Avigji onverwijld maatregelen ten behoeve van beperking van mogelijke schade ten gevolge van het datalek. Verder werkt Avigji op verzoek van de afnemer redelijkerwijs mee aan het adequaat informeren van betrokkenen.

10. Beveiliging
10.1 Avigji zal conform artikel 32 AVG alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen te allen tijde een passend beveiligingsniveau waarbij rekening gehouden wordt met de stand van de techniek, de kosten gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen afgezet tegen de risico’s en de aard van de persoonsgegevens die de Avigji verwerkt.
10.2 Avigji zal deze maatregelen regelmatig, en minimaal een per jaar of zo vaak als nodig, testen en beoordelen of de maatregelen nog een passend beveiligingsniveau garanderen.
10.3 Avigji rapporteert minimaal eens per jaar, en daarnaast op verzoek van de afnemer, over de beveiliging van de persoonsgegevens. Indien Avigji de beveiligingsmaatregelen op een ingrijpende wijze wijzigt, zal Avigji de afnemer hiervan op de hoogte stellen.

11. Overmacht
11.1 Geen van de partijen is gehouden een contractuele verplichting, met uitzondering tot betaling, voortvloeiend uit een overeenkomst na te komen, en geen van de partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor een vertraging of niet-nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit een overeenkomst, indien een dergelijke nakoming wordt belemmerd door een situatie van overmacht. Situaties van overmacht zijn situaties die buiten de invloedssfeer van één van de partijen plaatsvinden na het aangaan van een overeenkomst en die niet voorzienbaar waren op het moment van het aangaan van de overeenkomst, en welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk wordt, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat prompte naleving in redelijkheid niet kan worden gevergd. Situaties van overmacht omvatten, maar zijn niet beperkt tot, militair optreden, overheidsoptreden, natuurrampen, brand explosies en arbeidsconflicten.
11.2 Indien een situatie van overmacht leidt tot een vertraging of niet-nakoming van een partij die drie (3) maanden of langer onafgebroken voortduurt, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden voor dat deel van de verplichting dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van ontbinding geleden of te lijden schade van welke aard dan ook. De afnemer is in dat geval wel gerechtigd tot terugbetaling van het deel van de vooruitbetaalde licentiekosten dat betrekking heeft op de periode waarin als gevolg van een situatie van overmacht geen gebruik kon of kan worden gemaakt van de betreffende licenties.

12 Garantie
12.1 Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden is opgenomen, geeft Avigji geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot de geleverd gebruiksrechten (licenties) en/of (software) producten, en Avigji wijst hierbij af alle andere garanties, toezeggingen of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of krachtens de wet met betrekking tot deze gebruiksrechten (licenties) en/of (software) producten.
12.2 Avigji garandeert de gebruiksrechten (licenties) en/of (software) producten op het moment van levering aan de afnemer voldoen aan de specificaties, zoals deze in de bijbehorende documentatie staan vermeld. De enige en exclusieve remedie voor een inbreuk op deze garantie is vervanging van de defecte licentie(s) en/of (software) product(en) door een licentie en/of (software) product dat wel voldoet aan de betreffende specificaties. De afnemer dient een dergelijke garantieclaim binnen twee (2) weken na ontvangst van de defecte licentie en/of (software) product schriftelijk aan Avigji kenbaar te maken. Avigji zal op een dergelijk claim binnen vijf (5) werkdagen reageren, en zal zorgdragen voor vervanging binnen acht (8) werkdagen na ontvangt van de garantieclaim. Hoewel de grootste zorg is besteed aan de ontwikkeling van de gebruiksrechten (licenties) en/of (software) producten, garandeert Avigji niet dat de gebruiksrechten (licenties) en/of (software) producten zonder onderbreking, fouten of anderszins ongestoord zullen functioneren gedurende de looptijd van de overeenkomst.
12.3 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken, en Avigji is als zodanig niet aansprakelijk voor daaruit voorvloeiende schade van welk aard dan ook, die:
• Niet reproduceerbaar zijn;
• Geen afwijking vormen van de in artikel 12.2 bedoelde specificaties;
• Veroorzaakt zijn door onoordeelkundig gebruik van het gebruiksrecht (licentie) en/of de (software) producten en/of gebruik dat niet in overeenstemming is met het doel waarvoor het gebruiksrecht (licentie) en/of de (software) producten zijn ontwikkeld en/of gebruik dat niet in overeenstemming is met de door Avigji verstrekte documentatie;
• Veroorzaakt zijn door het niet naleven van de door of namens Avigji aan de afnemer verstrekte voorschriften voor installatie, implementatie en/of gebruik van het gebruiksrecht (licentie) en/of de (software) producten, tenzij deze voorschriften onjuist, gebrekkig en/of onduidelijk zijn;
• Veroorzaak door het gebruik van het gebruiksrecht (licentie) en/of de (software) producten op of in samenhang met apparatuur en/of programmatuur of ander producten die niet voldoen aan de door of namens Avigji aan de klant (al dan niet in de documentatie) opgegeven (technische) specificaties;
• Bestaan uit verminking of het verloren gaan van gegevens.
• Veroorzaakt zijn door gebrekkig functioneren van apparatuur waarop of waarin het gebruiksrecht (licentie) en/of de (software) producten worden gebruikt;
• Veroorzaakt zijn door gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen.
• Anderszins veroorzaakt zijn door niet aan Avigji toe te rekenen oorzaken.

13. Aansprakelijkheid
13.1 Avigji is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die de afnemer lijdt, behoudens gevallen van opzet en bewuste roekeloosheid.
13.2 De aansprakelijkheid van Avigji is beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan de in de overeenkomst tussen Avigji en de klant opgenomen vergoeding voor één (1) jaar, respectievelijk de gemiddelde maandelijkse vergoeding voor de zakenpartner of ontwikkelpartner.
13.3 Niet voor vergoeding in aanmerking komt, en Avigji is als zodanig niet aansprakelijk voor, elke vorm van indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, bedrijfsschade, stagnatieschade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, gederfde winst, reputatieschade en gederfde omzet veroorzaakt door opzet en bewuste roekeloosheid van door de afnemer ingeschakelde medewerkers en/of derden.
13.4 Niet voor vergoeding in aanmerking komt, en Avigji is als zodanig niet aansprakelijk voor, elke vorm van schade, indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade door identiteitsfraude en bedrijfsfraude veroorzaakt door het, door de afnemer overtreden van de Nederlandse wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
13.5 Voor het, via software van Avigji, door de afnemer vergaren, bewaren, verstrekken en tonen van informatie en documenten van een derde is de afnemer verplicht vooraf van deze derde schriftelijk toestemming te hebben verkregen.
Avigji is niet aansprakelijk voor elke vorm van schade, indirecte schade en/of gevolgschade als gevolg van het ontbreken van deze schriftelijke toestemming.

14 Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle aanbiedingen (offertes), bestellingen en/of overeenkomsten tussen Avigji en de afnemer, en met inbegrip van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing.
14.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met een aanbieding (offerte), bestelling en/of overeenkomst tussen Avigji en de afnemer, zullen uitsluitende worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank van Rotterdam.

Contactgegevens

Scheijdelveweg 9
3214 VN Zuidland
Nederland

088 - 004 62 00
info@docsure.nl
Copyright Docsure © 2022 – 2024 - Alle rechten voorbehouden
|
Privacy Statement
|
 Cookie Policy 
|
Disclaimer
|
Algemene Voorwaarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram